Phần mềm quản lý dự án PMS - Cập nhật 04/09/2014
  • PMS (Project Management System) là giải pháp quản lý thông tin dự án xây dựng. PMS thích hợp cho khách hàng là Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và tổ chức tư vấn quản lý dự án theo quy định của luật pháp Việt Nam.

Tổng Quan
Chức năng chính